Hoạt động đào tạo

Hoạt động đào tạo

Hàng năm, chúng tôi thực hiện các hoạt động đào tạo nội bộ, các chương trình đào tạo trang bị và nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm.