Job Opportunities

Tên công việc Yêu cầu công việc Nơi làm việc Ngày hết hạn
Technical Staff (Maintenance – Mechanic)
 1. Hướng dẫn thao tác bảo trì bảo dưỡng căn cứ trên tài liệu KTH nhận được.
 2. Lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng máy thiết bị.
 3. Xử lý các sự cố máy thiết bị trong quá trình sản xuất.
 4. Cải tiến nâng cao năng lực và hiệu quả máy thiết bị.
 5. Giám sát quá trình vận hành máy thiết bị.

Lô 3, đường TS8, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Bắc Ninh

31/12/2016
Technical Staff (Maintenance – Electricity)
 1. Hướng dẫn thao tác bảo trì bảo dưỡng căn cứ trên tài liệu KTH nhận được.
 2. Lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng máy thiết bị.
 3. Xử lý các sự cố máy thiết bị trong quá trình sản xuất.
 4. Cải tiến nâng cao năng lực và hiệu quả máy thiết bị.
 5. Giám sát quá trình vận hành máy thiết bị.

Lô 3, đường TS8, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Bắc Ninh

31/12/2016

Yêu cầu công việc

 1. Hướng dẫn thao tác bảo trì bảo dưỡng căn cứ trên tài liệu KTH nhận được.
 2. Lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng máy thiết bị.
 3. Xử lý các sự cố máy thiết bị trong quá trình sản xuất.
 4. Cải tiến nâng cao năng lực và hiệu quả máy thiết bị.
 5. Giám sát quá trình vận hành máy thiết bị.

Nơi làm việc

Lô 3, đường TS8, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Bắc Ninh

Ngày hết hạn

31/12/2016

Yêu cầu công việc

 1. Hướng dẫn thao tác bảo trì bảo dưỡng căn cứ trên tài liệu KTH nhận được.
 2. Lập kế hoạch và thực hiện công tác bảo trì bảo dưỡng máy thiết bị.
 3. Xử lý các sự cố máy thiết bị trong quá trình sản xuất.
 4. Cải tiến nâng cao năng lực và hiệu quả máy thiết bị.
 5. Giám sát quá trình vận hành máy thiết bị.

Nơi làm việc

Lô 3, đường TS8, KCN Tiên Sơn, Nội Duệ, Bắc Ninh

Ngày hết hạn

31/12/2016