Phát triển nguồn nhân lực

Môi trường làm việc

HanelPT tạo dựng một môi trường làm việc hài hòa, tôn trọng con người coi con người là trung tâm của tổ chức.

Hoạt động đào tạo

Hàng năm, chúng tôi thực hiện các hoạt động đào tạo nội bộ, các chương trình đào tạo trang bị và nâng cao kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm.

Quy trình tuyển dụng

Đây là nơi bạn có thể bộc lộ và thể hiện hết khả năng của mình. HanelPT mang đến cho tất cả cả các thành viên một môi trường làm việc năng động, công bằng và cơ hội phát triển nghề nghiệp và nâng cao thu nhập.